ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

1. DEFINICJE I TERMINY

ROK - nazwa handlowa ROK Forklift Parts, znak towarowy zarejestrowany przez SC ROK INDUSTRIES SRL, osoba prawna posiadająca obywatelstwo rumuńskie, z siedzibą w Brasov, Stejerisului Street No. 14, Rumunia, 500122, zarejestrowany w rejestrze handlowym pod numerem J8/465/2013, numer identyfikacji podatkowej RO31402520.

Sprzedawca - ROK

Nabywca - każda osoba fizyczna/osoba prawna lub inna osoba prawna, która tworzy Konto w Serwisie i składa Zamówienie.

Klient - każda osoba fizyczna/ podmiot gospodarczy lub każdy inny podmiot prawny, który ma lub uzyskuje dostęp do Treści za pomocą wszelkich środków komunikacji udostępnionych mu przez ROK lub na podstawie umowy członkowskiej pomiędzy ROK a tym ostatnim, która wymaga utworzenia i korzystania z Konta.

Użytkownik - każda osoba fizyczna/osoba prawna lub inna osoba prawna, która poprzez zakończenie procesu tworzenia nowego Konta na tej stronie internetowej wyraża zgodę na poniższe Warunki.

Konto - dział Serwisu składający się z nazwy Użytkownika i hasła, który umożliwia Nabywcy wysłanie Zamówienia, a który zawiera informacje o Kliencie/ Nabywcy i jego historii zakupów w Serwisie (Zamówienia, faktury, itp.).

Strona internetowa www.rok.ro domeny i ich subdomeny.

Zamówienie - dokument elektroniczny wykorzystywany w komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, za pomocą którego Kupujący przekazuje Sprzedawcy zamiar zakupu Towarów lub usług na Stronie Internetowej.

Towary - każdego produktu lub usługi, które Sprzedawca ma dostarczyć Nabywcy zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Umowa - reprezentuje Umowę zawieraną na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Nabywcy, umożliwiającej Nabywcy złożenie Zamówienia, po czym następuje potwierdzenie e-mailem przesłane przez Sprzedawcę.

Treść :

- wszystkie informacje na stronie internetowej, które mogą być odwiedzane i wizualizowane lub dostępne w jakikolwiek inny sposób za pomocą sprzętu elektronicznego;

- Treść wszelkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę do Kupujących drogą elektroniczną i/lub wszelkimi innymi dostępnymi środkami komunikacji;

- wszelkie informacje przekazane Kupującemu za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji przez jakiegokolwiek pracownika/pracownika Sprzedającego;

- informacje odnoszące się do Towarów i/lub usług i/lub cen pobieranych przez Sprzedawcę w danym okresie czasu.

Dokument - niniejsze warunki.

2. PRZEPISY OGÓLNE

2.1. Ilekroć Nabywca składa Zamówienie, musi wyrazić zgodę na warunki sprzedaży Towarów i usług określone w niniejszym serwisie internetowym.

2.2. Poprzez zarejestrowanie Zamówienia w Serwisie internetowym Nabywca wyraża zgodę na rodzaj komunikacji (telefonicznej i/lub mailowej), w ramach której Sprzedawca prowadzi swoją działalność handlową.

2.3. Każde Zamówienie zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną lub faksem.

2.4. Niektóre zmiany w specyfikacjach produktu lub substytuty materiałów użytych w komponentach są akceptowane, jeśli zmiany te nie mają wpływu na właściwości produktów, a materiały zastępcze zastosowane w komponentach są równoważnej jakości.

3. FORMULARZE KONTAKTOWE

3.1. Każdy Klient/Kupujący będzie miał dostęp do złożenia Zlecenia. ROK będzie miał pełne uzasadnienie w ograniczeniu dostępu Klienta/Kupującego do złożenia Zamówienia i/lub do niektórych przyjętych warunków płatności, jeżeli uzna, że na podstawie zachowania lub działalności Klienta/Kupującego na Stronie, jego działania mogą być w jakikolwiek sposób szkodliwe dla ROK. W każdym z tych przypadków Klient/Kupujący może odwołać się do Działu Obsługi Klienta ROK w celu uzyskania informacji o przyczynach podjęcia powyższych działań.

3.2. Wszystkie informacje użyte do opisu Towarów dostępnych na stronie internetowej (obrazy statyczne/dynamiczne/prezentacje multimedialne, itp.) nie stanowią żadnego zobowiązania umownego w imieniu Sprzedawcy, są one wykorzystywane wyłącznie do prezentacji.

4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

4.1. Treści określone w preambule, w tym m.in. własne logo, własne ulepszone stylistycznie obrazy i czcionki, własne obrazy statyczne i dynamiczne, tekst i/lub własne treści multimedialne prezentowane na stronie są wyłączną własnością ROK, wszelkie prawa są do nich zastrzeżone.

4.2. Klient nie będzie mógł kopiować, rozpowszechniać, publikować, przekazywać osobom trzecim, zmieniać i/lub w inny sposób zmieniać, wykorzystywać, linkować, eksponować jakichkolwiek Treści w jakimkolwiek innym kontekście niż oryginalny, zamierzony przez ROK, usuwać symbolu praw autorskich ROK na Treści, jak również uczestniczyć w przekazywaniu, sprzedaży, rozpowszechnianiu materiałów uzyskanych poprzez powielanie, modyfikowanie lub wyświetlanie Treści bez wyraźnej pisemnej zgody ROK.

4.3. Klient może kopiować, przekazywać i/lub wykorzystywać Treści tylko do celów osobistych lub niekomercyjnych, tylko jeśli te czynności nie naruszają postanowień niniejszej umowy.

4.4. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca pozostaje wyłącznym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej odnoszących się do produktów, nazwy i logo, pod którymi są one sprzedawane przez Sprzedawcę.

4.5. Jakiekolwiek wykorzystanie Treści jest zabronione dla celów innych niż te, które są dozwolone zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

5. ZAMÓWIENIE ZAKUPU

5.1. Klient może składać zamówienia w Serwisie poprzez dodanie do koszyka wymaganego Towaru. Dodanie produktu do koszyka bez finalizowania Zamówienia zakupu nie wiąże się z rejestracją Zamówienia, automatyczną rezerwacją produktu również.

5.2. Finalizując Zamówienie, Nabywca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie podane przez niego dane identyfikacyjne i bankowe, wymagane w procesie zakupu, są prawidłowe, kompletne i prawdziwe w momencie składania Zamówienia.

5.3. Poprzez sfinalizowanie Zamówienia Nabywca wyraża zgodę na skontaktowanie się z nim przez Sprzedawcę w dowolny przyjęty przez niego sposób, w każdym przypadku wymagający skontaktowania się z Nabywcą.

5.4. Sprzedawca może anulować Zamówienie złożone przez Nabywcę na podstawie zawiadomienia przekazanego Nabywcy z wyprzedzeniem, bez żadnych dalszych zobowiązań którejkolwiek ze stron lub bez możliwości dochodzenia przez którąkolwiek ze stron odszkodowania od drugiej.

6. CENA PRODUKTÓW - NOTOWANIA CENOWE

6.1. Produkty są wyceniane w euro (EUR), bez podatku VAT, transportu, ceł i podatków przywozowych lub wywozowych .

6.2. Wszelkie oferty cenowe przekazywane przez ROK będą oparte na cenach bieżących w dniu podania oferty, których ważność wynosi 30 dni kalendarzowych od daty podania oferty.

6.3. Jakakolwiek oferta cenowa przekazana przez ROK nie zawiera szczególnych kosztów, takich jak opłaty, odbiór towaru, transport lub koszty dodatkowego ubezpieczenia, przy czym wszystkie te koszty są dodatkowe w stosunku do podanej ceny.

6.4. Wszelkie dodatkowe koszty pokrywa wyłącznie Kupujący.

7. FAKTUROWANIE - PŁATNOŚĆ

7.1. Sprzedawca przekaże Nabywcy fakturę odpowiadającą Zamówieniu składającemu się z zamówionych produktów, wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez dodanie faktury do Konta Nabywcy, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Nabywcę w jego danych kontaktowych.

7.2. W celu prawidłowego przesłania faktury odpowiadającej Zamówieniu zakupu, Nabywca zobowiązany jest do aktualizacji danych ze swojego Konta, w razie potrzeby, dostępu do informacji i dokumentów odpowiadających każdemu Zamówieniu obecnemu na jego Koncie.

7.3. Warunki płatności będą wzajemnie uzgadniane przez umawiające się strony.

7.4. W przypadku wszystkich nowych Klientów, którzy nie posiadają Konta Klienta, wszelkie płatności będą dokonywane z góry, w dniu odpowiadającym potwierdzeniu zlecenia.

7.5. Wszystkie wystawione faktury są płatne (zgodnie z warunkami i danymi na fakturze) i w żadnym wypadku Klient nie będzie uprawniony do jakichkolwiek potrąceń i/lub odszkodowań i/lub wstrzymania płatności, niezależnie od podanych przyczyn.

7.6. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego prawa firmy, jeżeli Klient nie zapłaci za fakturę w terminie, nie zostanie udzielony żaden rabat przewidziany w fakturze lub uzgodniony wspólnie, a Kupujący zapłaci całą cenę, bez żadnego rabatu.

7.7. Klient zapłaci odsetki (w wysokości przekraczającej o 3% standardową ustawową stopę procentową) za każdą zaległą kwotę od daty wymagalności faktury do dnia zapłaty. Ponadto, Klient zwróci firmie wszystkie koszty i wydatki (w tym koszty prawne) poniesione przez firmę w związku z dochodzeniem należności.

8. DOSTAWA

8.1. Warunki dostawy są orientacyjne, ale ROK zawsze będzie starał się przestrzegać podanych warunków dostawy.

8.2. W przypadku opóźnienia lub niemożności wykonania zobowiązań umownych na skutek: zamówień rządowych; siły wyższej; aktów terroryzmu; wojny; epidemii globalnych; demonstracji; strajków; pożarów; powodzi; wybuchów; braku surowców lub pracy; pogorszenia się warunków gospodarczych; wandalizmu; nadzwyczajnych warunków pogodowych lub innych faktów lub okoliczności niezależnych od Sprzedającego, które mogłyby zakłócić normalne procedury, Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy listem poleconym bez dodatkowych kosztów dla obu stron.

8.3. Sprzedawca zapewni właściwe opakowanie Towaru i przekazanie wszystkich dokumentów towarzyszących.

8.4. ROK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, straty, obrażenia ciała, uszkodzenia lub dodatkowe wydatki wynikające z jakichkolwiek opóźnień w transporcie lub z niewłaściwego obchodzenia się z Towarami podczas transportu. Ponadto, te wyjątkowe sytuacje nie upoważniają Klienta do odmowy przyjęcia Zamówionego Towaru.

9. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI W TOWARACH I RYZYKO

9.1. Od momentu przejęcia wyrobów przez przewoźnika i do momentu dostarczenia ich Nabywcy, wszelkie ryzyko spada na Nabywcę.

9.2. Produkty pozostają własnością Sprzedawcy do momentu całkowitej zapłaty za dostarczone produkty.

9.3. Kupujący nie będzie uprawniony do sprzedaży zakupionych produktów do momentu przeniesienia na niego własności.

9.4. Kupujący zobowiązuje się do utrzymania otrzymanych produktów w stanie, w jakim zostały dostarczone i do dołożenia wszelkich starań, aby zabezpieczyć je przed jakąkolwiek formą częściowej lub całkowitej szkody, aż do momentu całkowitego opłacenia zakupionego Towaru, odpowiednio, przeniesienia jego własności na Kupującego.

10. ZACHOWANIE TYTUŁU

10.1. W przypadku: braku płatności lub upadłości, rozwiązania, likwidacji, zwłoki, wezwania do sądu z powodu nieuregulowanych należności, otwarcia akt dla spółek mających trudności finansowe, komunikatów prasowych dotyczących niewypłacalności, wyraźnej niezdolności nabywcy do dokonania płatności, sprzedaży, przekazania lub zastawu - wszystkie nieuregulowane kwoty mogą być z góry uznane przez ROK za wymagalne.

10.2. W przypadkach wymienionych w art. 10.2. 10.1., ROK zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy listem poleconym, za który Klient nie może żądać odszkodowania, przy czym prawo do odszkodowania ROK pozostaje w mocy.

11. GWARANCJA

11.1. Okres gwarancji będzie ograniczony do okresu 6 (sześciu) miesięcy.

11.2. W żadnym wypadku ROK nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające ze zużycia produktu, ewentualnych wypadków, niewłaściwego użytkowania produktu przez Klienta, niestosowania się do zaleceń i instrukcji producenta.

11.3. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie oferowane do sprzedaży Towary znajdują się w idealnych warunkach eksploatacyjnych w momencie opuszczenia jego magazynu. ROK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadki, gdy części te są montowane na/do wadliwych maszyn.

12. ZASADY I WARUNKI ZWROTU

12.1. W przypadku uszkodzenia opakowania/narzędzi lub dostarczenia niewystarczającej ilości części (niezgodność z zamówioną ilością), lub gdy części mają jakąkolwiek wadę produkcyjną, Nabywca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Sprzedawcy w ciągu 48 godzin od daty dostawy.

12.2. Wszelkie zawiadomienia odnoszące się do tych, o których mowa w art. 12.2. 12.1. powinno być składane w formie pisemnej (należy wypełnić formularz zwrotny dostępny na Stronie Internetowej) i powinno zawierać wszystkie dane należące do numeru kodu wadliwej części i/lub, w razie potrzeby, brakującej części.

12.3. Zwrot części będzie wymagał najpierw zgody Sprzedawcy, zanim zostaną one odebrane przez kuriera i odesłane z powrotem.

12.4. Sprzedawca może opóźnić zwrot kwoty do czasu otrzymania sprzedanego Towaru lub do czasu otrzymania dokumentu potwierdzającego nadanie Towaru, chyba że sam zaproponował zwrot Towaru.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

13.1. Odpowiedzialność Sprzedającego jest ograniczona do odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

13.2. 13.2.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (straty finansowe, utratę zysku, straty handlowe lub utratę reputacji, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku powództwa, jak również za jakiekolwiek żądanie jakiegokolwiek odszkodowania, itp.

13.3. Kupujący, z którym skontaktowała się jakakolwiek osoba trzecia w wyniku jakichkolwiek strat spowodowanych wadą wyrobów dostarczonych osobom trzecim przez Kupującego, nie będzie uprawniony do składania jakichkolwiek roszczeń do Sprzedawcy.

13.4. Jeżeli Sprzedawca będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek sytuację, jego maksymalna odpowiedzialność ekonomiczna będzie w każdym przypadku wyraźnie ograniczona do ceny zakupu produktu/produktów.

13.5. Tworząc i użytkując Konto, Klient/Kupujący przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zachowanie poufności danych (nazwa użytkownika i hasło) oraz za zarządzanie dostępem do Konta.

13.6. Tworząc Konto i/lub korzystając z Treści i/lub składając Zamówienia, Klient/Zakupujący zaakceptuje w sposób jasny i jednoznaczny Regulamin Serwisu internetowego podany w ramach Serwisu internetowego w dniu utworzenia Konta i/lub korzystania z Treści i/lub złożenia Zamówienia.

13.7. Po utworzeniu Konta, korzystanie z jego Treści będzie równoznaczne z akceptacją zmian wprowadzonych do Regulaminu Serwisu i/lub zaktualizowanych wersji Regulaminu Serwisu.

14. WŁAŚCIWY ORGAN

14.1. W przypadku nierozwiązania reklamacji na drodze polubownej, są one rejestrowane wyłącznie w sądzie właściwym dla siedziby Sprzedającego.